Algemene voorwaarden

Art. 01 Definities

Wrap Media: vennootschap gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend aan het adres Nicolaas Witsenstraat 3, 1017 ZE te Amsterdam.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Wrap Media wordt gesloten.

Hosting: het door Wrap Media aan haar opdrachtgevers bieden van ruimte op het Internet (set-up, domeinnamen, opslag, back-up e.d.) en het leveren van diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers kunnen worden uitgewisseld (o.a. e-mail).

Design: het door Wrap Media voor haar opdrachtgevers bouwen van websites voor het Internet, het ontwikkelen van ondersteunende computerprogrammatuur (webshop, schermformulieren, meertaligheid e.d.) en van multimediale onderdelen (grafische en fotografische opmaak, audio en video elementen, flash animaties e.d.) alsmede het verrichten van alle bijkomende activiteiten.

Opdracht: elke door opdrachtgever op papier of per e-mail gevraagd product of dienst van Wrap Media.
Aanbieding: elke door Wrap Media op papier, per e-mail of op de website Wrap Media.nl aangeboden product of dienst met prijsindicatie.

Overeenkomst: elke door Wrap Media en opdrachtgever schriftelijk (op papier) bevestigde acceptatie van levering van één of meer producten of diensten van Wrap Media aan opdrachtgever.

Art. 02 Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet is afgeweken en in de overeenkomst is vastgelegd, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding van en overeenkomst met Wrap Media.
Wrap Media behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst opzeggen per ingangsdatum van de wijziging.

Art. 03 Aanbieding

Alle aanbiedingen met prijsopgaven van Wrap Media zijn vrijblijvend. Zij geven een nadere beschrijving van te leveren producten en diensten en een naar product en dienst uitgesplitste prijsindicatie.
Veranderingen in aanbiedingen van standaardproducten en standaarddiensten van Wrap Media (o.a. de standaardpakketten voor hosting) worden 7 dagen tevoren aangekondigd via de website wrapmedia.nl. De gevraagde maatwerkproducten en maatwerkdiensten (o.a. website ontwikkeling) worden in overleg met opdrachtgever door Wrap Media in een aanbieding schriftelijk vastgelegd. Zo een aanbieding is de opmaak voor een overeenkomst tussen opdrachtgever en Wrap Media. De aanbieding vervalt 7 dagen na dagtekening.

Opdrachtgever kan naar aanleiding van een aanbieding van Wrap Media voorstellen tot wijziging voorleggen. Wrap Media kan die voorstellen in een nieuwe aanbieding verwerken.

Art. 04 Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: De schriftelijke aanbieding is ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Wrap Media. De opdrachtgever krijgt een afschrift van de door beide partijen ondertekende overeenkomst.

Bij de huur van een domein dienen tevens de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financi? rekening van Wrap Media.
Indien gedurende de uitvoering of looptijd van een overeenkomst tussen Wrap Media en opdrachtgever aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst, is er sprake van meerwerk. Wrap Media is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen. Meerwerk met betrekking tot de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden in een nieuwe aanvullende overeenkomst.

Art. 05 Duur en beëdiging

De overeenkomst welke een product of dienst betreft die periodiek van aard is (o.a. hosting) wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar (12 maanden) en stilzwijgend met deze periode verlengd, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst dient minimaal 1 maand (30 dagen) voor het verstrijken van de minimumduur van de overeenkomst schriftelijk te worden opgezegd. Tot dat moment is de opdrachtgever de overeengekomen kosten (o.a. huur) verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Wrap Media de opzegging ontvangt. Overeenkomsten met betrekking tot designwerkzaamheden (advies, ontwerp, programmering, productie etc.) eindigen bij oplevering van de dienst of het product (op cd-rom of door plaatsing op het web).

Wrap Media kan de overeenkomst na ingebrekestelling en aankondiging van haar voornemen, zonder rechterlijke tussenkomst beëdigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Wrap Media niet naar behoren voldoet of daarmee in strijd handelt (bijvoorbeeld het overschrijden van de maximale hoeveelheid dataverkeer van het overeengekomen hosting pakket, of verzuim van betaling).

Wrap Media kan na ingebrekestelling en aankondiging van haar voornemen, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst beëdigen indien:
opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met internationale en nationale wetgeving en regelgeving;
opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. Wrap Media kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëdigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Wrap Media kan indien sprake is van overmacht de overeenkomst na aankondiging van haar voornemen zonder rechterlijke tussenkomst beëdigen n. Onder overmacht verstaan we al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Opdrachtgever kan na ingebrekestelling en aankondiging van haar voornemen, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst beëdigen indien de levertijd (datum overeenkomst tot datum levering) met meer dan 100% wordt overschreden, ook al is er sprake van overmacht van de zijde van Wrap Media (bijvoorbeeld tekortkoming van een toeleverancier). Indien de opdrachtgever een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten aan Wrap Media te vergoeden.

Art. 06 Wederzijdse verplichtingen

Wrap Media ziet er op toe dat de aan haar verstrekte opdrachten tot de levering van producten en te verrichten diensten voldoen aan de overeengekomen kwalificaties en dat zij op vakbekwame wijze worden uitgevoerd. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Wrap Media zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de klant verstrekte gegevens. Voor de juistheid, volledigheid en consistentie van die gegevens staat de opdrachtgever in. Wrap Media is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Wrap Media plaatst een website op het afgesproken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.
Wrap Media is verplicht de opdrachtgever tijdig in te lichten indien het dataverkeer de in de overeenkomst afgesproken grens dreigt te overschrijden. Bij overschrijding van het dataverkeer boven de in de overeenkomst afgesproken grens is de opdrachtgever Wrap Media een vergoeding verschuldigd als nader in de overeenkomst is bepaald.
Wrap Media verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt zij dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen.
Wrap Media verstrekt geen garantie op de door haar geleverde hosting, doch verplicht zich op eerste afroep door de opdrachtgever alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en/of gebreken onverwijld op te lossen.
Wrap Media ziet er op toe dat haar toeleveranciers voldoen en zal blijven voldoen aan de ter uitvoering van haar verplichtingen benodigde kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en ervaring.
Wrap Media draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de opdrachtgever haar verstrekt zorgvuldig worden beheerd en alleen gebruikt worden voor haar beheerstaken en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij
Wrap Media daartoe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.

Opdrachtgever voorziet Wrap Media tijdig en zo volledig mogelijk van wijzigingen in gegevens met betrekking tot de rechtspersoon (adres, bereikbaarheid e.d.). Opdrachtgever voorziet Wrap Media steeds tijdig en zo volledig mogelijk van noodzakelijke gegevens en van nuttige informatie. Opdrachtgever zal alle faciliteiten op haar locatie(s) ter beschikking stellen wanneer dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van Wrap Media noodzakelijk is.
Opdrachtgever volgt de aanwijzingen en voorschriften op die Wrap Media van haar vraagt, voor zover die handelingen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van Wrap Media.
Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Wrap Media niet de door Wrap Media verschafte gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden overdragen. Opdrachtgever dient bij de aanvraag en registratie van een domein rekening te houden met een doorlooptijd van enkele weken.

Art. 07 Prijzen en wijzigingen

Alle in de site wrapmedia.nl genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld.
Wrap Media heeft het recht de tarieven voor hosting te wijzigen. Deze wijzigingen maakt zij uiterlijk 1 maand (30 dagen) voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëdigen op het moment van inwerkingtreding van de wijziging. Wanneer de opdrachtgever niet op een prijswijziging reageert, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de verhoogde prijs.